Xử lý xem vị trí chính xác khi ở trạng thái LBS

Công nghệ định vị GPS sẽ  hiển thị kết quả sai số khi gặp một trong 3 điều kiện ngoại cảnh tác động như sau

- 1. Thiết bị để dưới tầng hầm hay bị chắn bởi bê tông

- 2. Thiết bị để dưới bị chắn bởi mái tôn

- 3. Hoặc trời mưa, thời tiết ẩm

Khi đó sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác của định vị. Bình thường trạng thái  của thiết bị định vị là : GPS Battery, khi gặp một trong 3 điều kiện trên thì kết quả định vị sẽ bị sai số và trạng thái hiển thị là LBS Battery

trang thai lbs2

Trạng thái LBS Battery (bị sai số)

Khi thiết bị ở trạng thái LBS thì vị trí sẽ bị sai số. Khi đó muốn biết được vị trí chính xác GPS (vị trí có sóng GPS chính xác cuối cùng) của thiết bị ở đâu quý khách vui lòng thực hiện như sau: Thực hiện xem lại hành trình di chuyển của thiết bị và di chuyển đến vị trí cuối cùng là sẽ biết được chính xác thiết bị ở đâu.

THAO TÁC XEM HÀNH TRÌNH DI CHUYỂN

h1

h2

h3

h4

Khi chạy đến vị trí cuối cùng mũi tên đỏ => Đây sẽ là vị trí chính xác của thiết bị (trước khi mất sóng GPS)